شماره نام پزشک        تخصص      فوق تخصص  استان شهر صفحه پزشک نوبت دهی اینترنتی
1    ایران حسین نیا           بیماری های کودکان                                  تهران            تهران   docpag res
2          بیماری های کودکان       docpag res
3           docpag res
4           docpag res
5           docpag res
6           docpag res
7           docpag res
8           docpag res
9           docpag res
10           docpag res
11           docpag res
12           docpag res
13           docpag res
14           docpag res
15           docpag res
16           docpag res
17           docpag res
18           docpag res
19           docpag res
20           docpag res