شماره نوع مرکز        نام مرکز   
نوع خدمت
 استان شهر صفحه اختصاصی قرارداد بیمه
1    ایران حسین نیا           بیماری های کودکان             عمومی                    تهران            تهران   medcenter  
2          بیماری های کودکان       medcenter  
3           medcenter  
4           medcenter  
5           medcenter  
6           medcenter  
7           medcenter  
8           medcenter  
9           medcenter  
10           medcenter  
11           medcenter  
12           medcenter  
13           medcenter  
14           medcenter  
15           medcenter  
16           medcenter  
17           medcenter  
18           medcenter  
19           medcenter  
20           medcenter